Current Issues in Ensuring the Resilience of the Education Management System in Times of Martial Law: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific-Practical Conference

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
НАПН УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
АСОЦІАЦІЯ КЕРІВНИКІВ ШКІЛ УКРАЇНИ

 МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»

 

DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE DONETSK REGIONAL STATE ADMINISTRATION
DONETSK REGIONAL INSTITUTE OF POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION
STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTION "UNIVERSITY OF EDUCATIONAL MANAGEMENT" NAPS OF UKRAINE
INSTITUTE OF PEDAGOGY NAPS OF UKRAINE
STATE SCIENTIFIC INSTITUTION "INSTITUTE OF CONTENT MODERNIZATION OF EDUCATION"
ASSOCIATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS OF UKRAINE

MATERIALS OF THE ALL-UKRAINIAN SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
"CURRENT ISSUES OF ENSURING RESILIENCE OF THE EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW"

 

February 22, 2024

Kramatorsk-Kyiv-2024

 

PDFFile for review
Файл для перегляду

 

UDC 373.3/5.014"364" 

DOI: https://doi.org/10.35668/conf_ippo.dn.ua_22_02_2024

"Current Issues in Ensuring the Resilience of the Education Management System in Times of Martial Law": Materials of the International Scientific and Practical Conference 

 • Burtseva Yu.: PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Rector of the Donetsk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Kyiv, Ukraine, ORCID: 0000-0003-1859-7493
 • Topuzov O.: Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Director of the Institute of Pedagogy at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, ORCID:
 • Kyrychenko M.: Doctor of Philosophy, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Higher Education Sciences of Ukraine, Rector of the State Higher Education Institution "University of Educational Management" at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, ORCID: 0000-0003-1756-9140
 • Bazhenkov Ye.: Doctor of Economic Sciences, Associate Professor Director of the State Research Institution "Institute of content modernization of education ", Kyiv, Ukraine, ORCID: 0000-0003-0117-294X
 • Onats O.: PhD in Pedagogical Sciences, Head of the Department of Economics and Management of General Secondary Education at the Institute of Pedagogy, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Senior Research Fellow, President of the Association of School Principals of Ukraine, Kyiv, Ukraine, ORCID:0000-0003-3323-1289
 • Malieiev D.: PhD in Psychological Sciences Vice-Rector of the Donetsk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Kyiv, Ukraine, ORCID: 0000-0002-4351-4197
 • Abizov V.: PhD in Political Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management and Administration at the Donetsk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, , Kyiv, Ukraine, ORCID: 0000-0002-3359-340X
 • Ostankova L.: PhD in Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Natural-Mathematical Disciplines and Methods of Teaching at the Donetsk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Kyiv, Ukraine, ORCID: 0000-0003-3128-5005
 • Poul V.: PhD in Psychological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Pedagogy and Psychology at the Donetsk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Kyiv, Ukraine, ORCID: 0000-0002-9010-3841

Abstract. The publication provides a comprehensive systematic overview of the experience of managing education under martial law at different levels of management, outlines the prospects for restoring the education system in the post-war period.

Approaches to the management of the educational sphere that contribute to the preservation of the quality of education, the spread of humanistic values ​​and the support of personality development, and the creation of a sustainable educational environment are defined.

Keywords: management of education under martial law, quality of education, personality development, educational environment.

 

References

 1. Adyrkhaiev S. Aktualizatsiia fizychnoho vykhovannia ta sportu studentskoi molodi Ukrainy z osoblyvymy potrebamy. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2006. #2. S. 142-144.
 2. Azin V., Hrybalskyi Ya., Baida L., Krasiukova-Enns O. Dostupnist ta universalnyi dyzain: navch.-metodych. posib. K., 2013. 128 s.
 3. Andrieieva D. Sotsialna reklama v sotsialnykh merezhakh (na prykladi «Facebook») : avtoref. dyp. roboty na zdobuttia osvitnoho stupenia «mahistr»: spets. 054 «Sotsiolohiia». Mykolaiv : ChNU im. Petra Mohyly, 2020. 17 s.
 4. Andrushchenko V. Orhanizovane suspilstvo: problemy suspilnoi samoorhanizatsii ta instytualizatsii v period radykalnykh transformatsii v Ukraini na rubezhi stolit. Dosvid sotsialno-filosofskoho analizu: u 2 kn. 3-tie vyd., vypravl., dopovn. Kyiv: Znannia Ukrainy, 2018. Kn. 1: Vid mrii do dii. 660 s.; Kn. 2: Filosofiia novitnoho derzhavotvorennia. 648 s.
 5. Antoshchuk S., Hravit V. Osnovy orhanizatsii dystantsiinoho navchannia v pisliadyplomnii pedahohichnii osviti: nauk. posib. Sumy: NIKO, 2015. 180 s.
 6. Arshava I., Nosenko E. Aspekty implitsytnoi diahnostyky emotsiinoi stiikosti liudyny: monohr. Dnipro : Vyd-vo DNU, 2008. 468 s.
 7. Afuzova H., Krotenko V., Martynenko I. Otsinka potreb u psykholohichnii dopomozi v pryfrontovykh oblastiakh Ukrainy. Psykhichne zdorovia v umovakh viy̆ny: shliakhy zberezhennia ta vidnovlennia : materialy I Vseukraïnskoï nauk.-praktych. konf. z mizhnar. uchastiu (m. Kyïv, 13 zhovtnia 2023 r.). Kyïv: NUBIP Ukraïny, 2023. 87 s.
 8. Bazovyi komponent doshkilnoi osvity [Derzhavnyi standart doshkilnoi osvity : nova redaktsiia : zatv. nakazom MON Ukrainy vid 12.01.2021 # 33]. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini (data zvernennia 11.02.2023).
 9. Baidyk V., Kliuchka O. Antykryzove upravlinnia v zakladi osvity v umovakh viiny: psykholohichnyi aspekt. Osvitnii dyskurs : zb. nauk. prats. Kyiv, 2022. # 40 (4 - 6). S. 45 - 52. URL :  http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/39379 (data zvernennia 15.11.23).
 10. Balakirieva O. Spektr problem vymushenykh pereselentsiv v Ukraini: shvydka otsinka sytuatsii ta potreb. Vymusheni pereselentsi v Ukraini: pytannia terminovoho ta serednostrokovoho reahuvannia : mat. kruhloho stolu (9 lypnia 2014 r.). URL : http://www.uisr.org.ua/news/36/83.html
 11. Bezpalko O. Sotsialna pedahohika: skhemy, tablytsi, komentari: navch. posib. [dlia stud. vyshch. navch. zakl.]. Kharkiv : Tsentr uchbovoi literatury, 2009. 208 s.
 12. Bezpechne osvitnie seredovyshche: pidhotovka zakladiv osvity do novoho navchalnoho roku. Ministerstvo osvity i nauky : [sait]. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/bezpechne-osvitnye-seredovishe-pidgotovka-zakladiv-osviti-do-novogo-navchalnogo-roku (data zvernennia 15.08.2023).
 13. Bezpechnyi kiberprostir – zaporuka uspishnoho rozvytku krainy. Ministerstvo osvity i nauky : [sait]. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/bezpechnij-kiberprostir-zaporuka-uspishnogo-rozvitku-krayini (data zvernennia 23.03.2024).
 14. Bekh I. Identyfikatsiia u vykhovanni ta rozvytku osobystosti. Pedahohika i psykholohiia. 2013. No 4 (81). S. 42–49.
 15. Bychko H., Tereshchenko V. Navchalni vtraty: sutnist, prychyny, naslidky ta shliakhy podolannia. Kyiv: Ukrainskyi tsentr otsiniuvannia yakosti osvity, 2023. 30 s. URL: https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2023/04/Learning-losses_Ukraine.pdf (data zvernennia 05.12.2023).
 16. Bobrovskyi M., Horbachov S., Zaplotynska O. Abetka dlia dyrektora. Rekomendatsii do pobudovy vnutrishnoi systemy zabezpechennia yakosti osvity u zakladi zahalnoi serednoi osvity. Kyiv : Derzhavna sluzhba yakosti osvity, 2019. 240 s. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.pdf (data zvernennia 23.03.2024).
 17. Briskin Yu. Sport invalidiv: [pidruchnyk]. K. : Olimpiiska literatura, 2006. S. 5 – 124.
 18. Vernadskyi V. Vybrani pratsi. Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, pereklad M.I. Kratka. Kyiv : Naukova dumka, 2005. 300 s.
 19. Vaskov Yu. Pedahohichni teorii, tekhnolohii, dosvid: Dydaktychnyi aspekt. Kharkiv: Skorpion, 2000. 120 s.
 20. Vozniuk L. Osoblyvosti osvitnoho menedzhmentu v umovakh voiennoho stanu. Visnyk Dniprovskoi akademii neperervnoi osvity. Seriia «Publichne upravlinnia ta administruvannia». 2022. # 1 (2). S. 49 – 54. URL : https://visnuk.dano.dp.ua/ (data zvernennia 10.11.23).
 21. Vseukrainska shkola onlain : platforma dlia dystantsiinoho ta zmishanoho navchannia uchniv 5-11 klasiv ta metodychnoi pidtrymky vchyteliv. URL : https://lms.e-school.net.ua./ (data zvernennia 23.03.2024).
 22. Horobets I., Makovska H. Innovatsiini tekhnolohii u vykladanni inozemnoi movy profesiinoho spriamuvannia. Molodyi vchenyi. 2018. # 3.2 (55.2). S. 56 – 59.
 23. Hryshchuk A. Antykryzove upravlinnia ta yoho instrumentarii. URL : https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/19.pdf (data zverennia 15.11.23).
 24. Hriadushcha N., Shevchenko M. Vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii pid chas upravlinnia zakladom doshkilnoi osvity. Innovatsiina pedahohika. 2020. Vyp. 21. Tom 3. S. 164 – 168.
 25. 9-richna Solomiika zi Lvova nazbyrala koshty na bronezhylet dlia ZSU. Pershyi zakhidnyi : [sait]. URL: https://1zahid.com/news/9-richna-solomijka-zilvova-nazbyrala-koshty-na-bronezhylet-dlya-zsu/
 26. Deinichenko T. Pedahohichna pidtrymka v systemi roboty vchytelia. Pedahohika ta psykholohiia : zb. nauk. prats. Kharkiv: OVS, 2002. Vypusk 22. S. 88 – 92.
 27. Demydenko Yu. Yak shkoli vykhovuvaty ekovidpovidalnu dytynu. OsvitaNova : [sait]. 2021. URL : https://osvitanova.com.ua/posts/4768-yak-shkoli-vykhovuvaty-ekovidpovidalnu-dytynu (data zvernennia 23.03.2024).
 28. Denysenko N. Osvitnii protses maie buty zdoroviazberezhuvalnym. Doshkilne vykhovannia. 2007. # 7. S. 8 – 10.
 29. Deiaki pytannia orhanizatsii dystantsiinoho navchannia : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 08.09.2020 # 1115. Verkhovna rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text (data zvernennia 23.03.2024).
 30. Deiaki pytannia pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 serpnia 2019 r. # 800. Verkhovna rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text (data zvernennia 27.03.2024).
 31. Deiaki pytannia profesiinoho rozvytku pedahohichnykh pratsivnykiv : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 lypnia 2020 r. # 672 Verkhovna rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2020-%D0%BF#Text (data zvernennia 27.03.2024).
 32. Dystantsiine navchannia v umovakh karantynu: dosvid ta perspektyvy : analityko-metodychni materialy Zah. red. O. Topuzova ; ukl. M. Holovko. Kyiv : Pedahohichna dumka, 2021. 192 s. URL : https://undip.org.ua/library/dystantsiyne-navchannia-v-umovakh-karantynu-dosvid-ta-perspektyvy/ (data zvernennia 27.03.2024).
 33. Dystantsiinyi format vzaiemodii subiektiv osvitnoi diialnosti : metodychni rekomendatsii. Za red. I. Udovychenko. Sumy : NVV KZ SOIPPO, 2021. 199 c.
 34. Dytynstvo pid prytsilom: prava dytyny v umovakh zbroinoho konfliktu na skhodi Ukrainy : naukove vydannia. Bida O., Blaha A., Martynenko O., Parkhomenko P., Statkevych M., Tarabanova S.; Ukrainska Helsinska spilka z prav liudyny. Kyiv : KYT, 2016. 82 s.
 35. Dychkivska I. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii : navch. posib. Kyiv : Akademvydav, 2004. 460 s.
 36. Dity-volontery dopomahaiut biitsiam. Ofitsiinyi sait Bershadskoi miskoi rady. URL : https://radabershad.gov.ua/news/community/2856-ditivolenteri-dopomagayut-biycyam.html (data zvernennia 23.03.2024).
 37. Dity iz syndromom Dauna: fakty, navchannia, dopomoha : metodychni rekomendatsii. Vseukrainskyi fond «Krok za Krokom» : [sait]. URL : http://www.ussf.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=59:dity-iz-syndromom-dauna-fakty-navchannia-dopomoha&catid=17&Itemid=251 (data zvernennia 23.03.2024).
 38. Dity ta viina: navchannia tekhnik ztsilennia. Lviv : Instytut psykhichnoho zdorovia, 2014. 85 s.
 39. Dopomoha ditiam, postrazhdalym vnaslidok voiennoho konfliktu : dovidnyk vykhovatelia doshkilnoho navchalnoho zakladu. Prorok N., Honcharenko S., Kondratenko L. ta in., za red. N. Prorok. Sloviansk : PP «Kantsler», 2015. 84 s.
 40. Dumanskyi N. Klasy suchasnykh tekhnolohii dystantsiinoi osvity. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». 2008. # 610. S. 119 – 125.
 41. Ekonomichno-pravovi umovy derzhavno-partnerskoi vzaiemodii subiektiv upravlinnia opornykh zakladiv osvity: praktych. posib. O. Onats, H. Kalinina, M. Maliuha, V. Meleshko, O. Topuzov, L. Popovych, B. Chyzhevskyi. Kyiv : KONVI PRINT, 2021. 97 s. URL : https://undip.org.ua/library/ekonomichno-pravovi-umovy-derzhavno-partnerskoi-vzaiemodii-sub-iektiv-upravlinnia-opornykh-zakladiv-osvity-praktychnyy (data zvernennia 23.03.2024).
 42. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy [sait]. Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. URL : https://esu.com.ua/ (data zvernennia 23.03.2024).
 43. Yevdokymova N., Zlyvkov V., Lukomska S. Doroha zmin: efektyvne spilkuvannia u kryzovykh umovakh zhyttia: posibnyk iz psykholohii dlia «chainykiv». Mykolaiv, 2016. 116 s.
 44. Zavhorodnia O., Kozyrieva L., Hil S. Formuvannia osnov antykryzovoho upravlinnia v zakladakh zahalnoi serednoi osvity. Shkola upravlinnia : nauk.-metod. informatsiino-osvitnii zhurnal. 2023. Veresen. No 1 (96). S. 71 – 83. URL : https://september.moippo.mk.ua/index.php/sept/article/view/276/234 (data zvernennia 23.11.23).
 45. Zahorodnia L. Nastupnist v ekolohichnii osviti doshkilnykiv i molodshykh shkoliariv: yevropeiskyi dosvid. URL : http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/preschool/paper/viewFile/157/145 (data zvernennia 23.03.2024).
 46. Zelinska O. Osoblyvosti zmistu tekstiv sotsialno-patriotychnoi reklamy. Zakarpatski filolohichni studii. 2022. Vypusk 23. Tom 22. S. 16 – 20. 
 47. Zibraly 18 tysiach hryven: yak dity-volontery u Vinnytsi prodavaly lialky i podushky. 20 khvylyn : [sait]. URL : https://vn.20minut.ua/dopomahayemo/zibrali-18-tisyach-griven-yak-diti-volonteri-u-vinnitsiprodavali-lyal-11580297.html (data zvernennia 25.03.2024).
 48. Zimakova L., Tupytsia O., Zhdaniuk L. Dystantsiine navchannia ditei doshkilnoho viku na zasadakh partnerskoi pedahohiky pid chas voiennoho stanu. Pedahohichni nauky. 2022. # 79. S. 92 – 100.
 49. Zlyvkov V., Lukomska S. Dity viiny: teoretyko-metodychni i praktychni aspekty psykholohichnoi dopomohy. Kyiv ; Nizhyn : Vydavets PP Lysenko M. M., 2022. 96 s.
 50. Zlyvkov L., Lukomska S., Fedan O. Psykhodiahnostyka osobystosti u kryzovykh zhyttievykh sytuatsiiakh. Kyiv: Pedahohichna dumka, 2016. 219 s.
 51. Zozulia V. Pryntsyp indyvidualizatsii na urokakh fizychnoi kultury. Teoriia i praktyka fizychnoi kultury. 2008. # 2.
 52. Zozulia V. Psykholohichni problemy diahnostyky anomalnoho rozvytku ditei. Pedahohichni ta psykholohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2008. # 7.
 53. Ivanova O., Petrenko V. Upravlinnia osvitnim zakladom v umovakh avtonomizatsii. Kyiv : Vydavnytstvo «Osvita», 2020.
 54. Inkliuzyvna osvita. Posibnyk dlia batkiv. Dosvid Kanady : posib. Kyiv : Palyvoda A.V., 2012. 120 s.
 55. Inkliuzyvna osvita: teoriia ta praktyka : navch.-metod. posib. [Kolektyv avtoriv ; zah. red. S.P. Myronovoi]. Kamianets-Podilskyi: Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka, 2014. Chastyna 2. 184 s.
 56. Kabantseva A. Metodolohiia skryninhu otsinky hromadskoho zdorovia: psykhosomatychnyi aspekt. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Psykholohiia. 2022. #. 1. S. 27 – 31.
 57. Kademiia M., Kobysia A., Kobysia V. Informatsiino komunikatsiini tekhnolohii v navchalnomu protsesi. Sotsialni servisy ta onlainovyi ofis : navch. posib. Vinnytsia: Lando, 2011. 172 s.
 58. Kalinina L. Problemy ta realii derzhavno-hromadskoho upravlinnia osvitoiu na suchasnomu etapi rozvytku demokratychnoho suspilstva. Prozore upravlinnia. 2012. # 3. S. 2 – 10.
 59. Kalinina L. Stratehii v konteksti orhanizatsiinoi kultury. Mekhanizmy upravlinnia rozvytkom orhanizatsiinoi kultury zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., 4–5 kvit. 2013 r. K.: Art Ekonomi, 2013. S. 9 – 14.
 60. Kalinina L. Upravlinnia novoiu ukrainskoiu shkoloiu. Porivnialna kharakterystyka kontseptualnykh zmin. Dyrektor shkoly. 2017. # 1. S. 12 – 21.
 61. Kalinina L. Faktory ta problemy derzhavno-hromadskoho upravlinnia zahalnoosvitnim navchalnym zakladom u zmisti pidruchnyka dlia kerivnyka shkoly. Problemy suchasnoho pidruchnyka. 2014. # 14. S. 231 – 247. URL : https://lib.iitta.gov.ua/7750/ (data zvernennia 23.03.2024).
 62. Kalinina L., Meleshko V., Osadchyi I., Parashchenko L., Topuzov M. Upravlinnia zahalnoosvitnimy navchalnymy zakladamy yak aktyvnymy systemamy: modeli ta mekhanizmy. Kyiv: Pedahohichna dumka, 2018. 224 s.
 63. Kalinina L., Onats O. Bazovyi standart profesiinoi diialnosti kerivnyka novoi ukrainskoi shkoly. Kerivnyk novoi ukrainskoi shkoly: svitohliadno-profesiini oriientyry: zbirnyk naukovykh prats. Kyiv : Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 2017. S. 52 – 60.
 64. Kalinina L., Topuzov O. Orhanizatsiini mekhanizmy upravlinnia zakladamy osvity: metodolohii ta teoretychni zasady. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal. 2017. # 4. S. 34 – 44.
 65. Klymanska L., Herasym H., Blei D. Orhanizatsiinyi rozvytok: treninhovyi modul. Za zah. red. O. Krasiukovoi-Ennz, O. Sofii, M. Svarnyka. K., 2010. 62 s. (Ukrainsko-kanadskyi proekt «Inkliuzyvna osvita dlia ditei z osoblyvymy potrebamy v Ukraini»).
 66. Klokar N., Naumenko H., Hunko L. Osvita v OTH : novi pidkhody do upravlinnia v umovakh detsentralizatsii vlady. Ridna shkola. 2017. # 11 – 12. S. 27 – 31.
 67. Koval V. «Idealnoho instrumentu podolannia osvitnikh vtrat ne isnuie, ale mozhna kompleksno vykorystovuvaty naikrashchyi dosvid», – Tetiana Vakulenko. Nova Ukrainska shkola [sait]. URL : https://nus.org.ua/articles/idealnogo-instrumentu-podolannya-osvitnih-vtrat-ne-isnuye-ale-mozhna-kompleksno-vykorystovuvaty-najkrashhyj-dosvid-tetyana-vakulenko/ (data zvernennia 29.03.2024).
 68. Kovalchuk M., Stepanenko, N. Orhanizatsiino-pravovi zasady avtonomizatsii zakladiv osvity v Ukraini. Osvita ta suspilstvo. 2019. #5 (2). S. 45 – 58.
 69. Koly svit na mezhi zmin: stratehii adaptatsii. Psykholohichna pidtrymka vchyteliv ta ditei u chasy viiny : posib. dlia vchyteliv ZZSO, rozroblenyi Hromadskoiu orhanizatsiieiu «GoGlobal» spilno z Tsentrom «Rozvytok KSV» ta ekspertnoiu platformoiu Career Hub u ramkakh prohramy «Mriiemo ta diiemo». URL : https://znayshov.com/News/Details/navchalno-metodychni_posibnyky_dlia_pedahohichnykh_pratsivnykiv/1 (data zvernennia 23.03.2024).
 70. Kolonuto D. Suchasni tekhnolohii u vykladanni inozemnykh mov. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pedahohika, sotsialna robota». 2014. Vypusk 33. S. 92 – 94.
 71. Koliada M. Spivvidnoshennia poniat «sotsialne partnerstvo» i «sotsialnyi dialoh» u trudovomu pravi: teoriia ta praktyka. Publichne pravo. 2013. # 4. S. 291 – 296.
 72. Kondrashova L. Formuvannia profesiinoho «Ya» maibutnikh pedahohiv zasobamy osobystisno-zoriientovanoho navchannia v praktytsi vyshchoi shkoly. Pedahohika vyshchoi shkoly. Kryvyi Rih : KDPU, 2000. Vyp. 2. S.3 – 13.
 73. Korniienko I., Lisovetska I., Lutsenko Yu., Romanovska D. Dosvid nadannia dopomohy ditiam i simiam – zhertvam viiskovoho konfliktu: praktych. posib. Kyiv: UNMTs praktychnoi psykholohii i sotsialnoi roboty, 2017. 152 c. URL : https://lib.iitta.gov.ua/709040/1/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A1%D0%96%D0%9E_2017.pdf (data zvernennia 23.03.2024).
 74. Kosheleva O., Kravchuk O., Tsyselska O. Rol osvitnoho menedzhmentu v umovakh kryzovykh yavyshch. Tsyfrova platforma: informatsiini tekhnolohii v sotsiokulturnii sferi. 2023. Tom 6. # 1. S. 63 – 75. URL : http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/283951/278295  (data zvernennia 23.11.23)
 75. Kravchynska T. Osoblyvosti upravlinnia osvitnim protsesom za dystantsiinoiu formoiu navchannia. Zbirnyk naukovykh prats «Pedahohichni nauky». 2017. Vyp. 75 (2). S. 120 – 124. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75%282%29__25 (data zvernennia 23.03.2024).
 76. Krainiuk V., Shaporenko A. Vyvchennia psykhichnoho rozvytku ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy. Kyiv : Olimpiiska literatura, 2003. 123 s.
 77. Kremen V. Osvita i nauka v Ukraini – innovatsiini aspekty. Stratehiia. Realizatsiia. Rezultaty. Kyiv: Hramota, 2005. 448 s.
 78. Kremen V. Filosofiia liudynotsentryzmu v osvitnomu prostori. Kyiv : T-vo «Znannia» Ukrainy, 2010. 520 s.
 79. Kremin V. Filosofiia upravlinnia : pidruch. dlia. stud. vyshch. navch. zakl. Kyiv : Znannia Ukrainy, 2007. 360 s.
 80. Kryva M., Lysak I. Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti uchniv pochatkovykh klasiv u Yevropeiskomu konteksti. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna. 2019. Vyp. 34. S. 107 – 115. URL : http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/viewFile/10579/10782 (data zvernennia 23.03.2024).
 81. Kruzheva T., Pipchenko L. Psykhofiziolohichni determinanty stresostiikosti osib v protsesi navchannia. Aktualni problemy psykholohii. In-t psykholohii im. H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy: za red. Maksymenka S. D. Kyiv, 2005. S. 96 – 102.
 82. Krutii K. Problemy dystantsiinoi osvity doshkilniat : materialy kruhloho stolu. Doshkilne vykhovannia. 2020. # 5. S. 2 – 5.
 83. Krutii K., Romaniuk I., Havrysh N. Problemy dystantsiinoi osvity doshkilniat. Doshkilne vykhovannia. 2020. # 5. S. 21 – 29.
 84. Kudliak S. Suchasni vektory rozvytku systemy planuvannia orhanizatsiino-pedahohichnoi diialnosti zakladu zahalnoi serednoi osvity: monohrafiia. Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M. M., 2020. 464 s.
 85. Kudria M. Suchasni metodyky vykladannia inozemnykh mov u vyshchii shkoli Ukrainy. Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru. 2016. Tom V (73). S. 140 – 148. URL : https://osvita.eeipsy.org/index.php/eeip/article/view/576 (data zvernennia 25.03.2024).
 86. Kupchynska O. Innovatsiini tekhnolohii u vyvchenni i vykladanni inozemnykh mov. Aktualni problemy inshomovnoi komunikatsii: linhvistychni, metodychni ta sotsialno-psykholohichni aspekty: zb. materialiv vseukr. nauk.-metodych. Internet-konferentsii. Lutsk: RVV Lutskoho NTU, 2014. C. 32 – 35.
 87. Kurylo V., Shepotko V. Osvita Ukrainy i naukovo-tekhnichnyi i sotsialnyi prohres: istoriia, dosvid, uroky. Kyiv : Demiur, 2006. 432 s.
 88. Kurysh N. Aktualni upravlinski mekhanizmy realizatsii idei kontseptsii «Nova ukrainska shkola». Osvita. Innovatyka. Praktyka. 2023. Tom 11. # 7. S. 52 – 57.
 89. Kutko I., Panchenko O., Rachkauskas H., Linov O. Osobystist v ekstremalnii sytuatsii : sotsialno-stresovi rozlady. Novosty medytsynы y farmatsyy. 2014. # 9 - 10. S. 3 – 4.
 90. Leheza Ye., Liutikov P. Administratyvno-pravovi zasady zabezpechennia prava na fakhovu peredvyshchu osvitu osobam z invalidnistiu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. Seriia «Pravo». 2023. Vyp. 75. Ch. 1. URL : https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2023/03/40-1.pdf (data zvernennia 12.02.2024).
 91. Lysenko L., Lopatina H. Diialnist Inkliuzyvno-resursnoho tsentru v umovakh voiennoho stanu. Materialy VI Mizhnar. nauk.-praktych. internet-konferentsii «Nauka III tysiacholittia : poshuky, problemy, perspektyvy rozvytku» (20-21 kvitnia 2023 roku) : zbirnyk tez. Berdiansk : BDPU, 2023. S. 161 – 163.
 92. Lytvynova S. Khmarni tekhnolohii yak zasib rozbudovy innovatsiinoi shkoly. 2013. URL : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/Litvinova.pdf (data zvernennia 26.03.2024).
 93. Lisova N. Derzhavno-hromadske upravlinnia rozvytkom zahalnoi serednoi osvity v malykh mistakh Ukrainy: monohrafiia. Nauk. red. L. Kalininoi. Cherkasy: Vydavets Ponomarenko R. V., 2018. 360 s.
 94. Lokshyna O., Hlushko O., Dzhurylo A., Kravchenko S., Maksymenko O., Nikolska N., Shparyk O. Orhanizatsiia osvity v umovakh viiny: rekomendatsii mizhnarodnykh orhanizatsii. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal. 2022. # 2. S. 5 – 18. URL : https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-5-18 (data zvernennia 26.03.2024).
 95. Lukashenko L. Upravlinnia zakladamy zahalnoi serednoi osvity v umovakh viin. Věda a perspektivy. 2023. # 1 (20). S. 47 – 59. URL : http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/3472/3491 (data zvernennia 26.03.2024).
 96. Lutai V. Filosofiia suchasnoi osvity : navchalnyi posibnyk. Kyiv : Tsentr «Mahistr-S» Tvorchoi spilky vchyteliv Ukrainy, 1996. 256 s.
 97. Liakhotska L. Pedahohichna vzaiemodiia zakladu doshkilnoi osvity i simi iz zastosuvanniam tsyfrovykh tekhnolohii u protsesi dystantsiinoho navchannia. Nova pedahohichna dumka. 2021. # 1. S. 110 – 114.
 98. Mala N. Kreatyvnist yak skladova efektyvnoho upravlinnia. Hileia: naukovyy̆ visnyk. 2011. S. 18 – 23.
 99. Markovska (Buleiko) M. Shcho z inkliuzyvnoiu osvitoiu v Ukraini pid chas viiny. Nova Ukrainska shkola : [sait]. URL : https://nus.org.ua/articles/shho-z-inklyuzyvnoyu-osvitoyu-v-ukrayini-pid-chas-vijny/ (data zvernennia 29.03.2024).
 100. Martynets L. Upravlinnia profesiinym rozvytkom uchyteliv: navch.-metod. posib. Vinnytsia : DonNU, 2016. 87 s.
 101. Martynets L. Upravlinska diialnist kerivnyka navchalnoho zakladu : navch. posibnyk. MON Ukrainy ; Donetsk. nats. un-t im. V. Stusa. Vinnytsia, 2018. 196 s.
 102. Marushchak O. Vyhorannia studentiv ta nepovni klasy : shcho vidbuvatymetsia z osvitoiu v Ukraini pislia viiny. TSN : [sait]. URL : https://tsn.ua/exclusive/vigorannya-studentiv-ta-nepovni-klasi-scho-vidbuvatimetsya-z-osvitoyu-v-ukrayini-pislya-viyni-2456140.html (data zvernennia 30.11.2023).
 103. Marchenko O. Kontseptualni osnovy polisubiektnoi vzaiemodii u prostori osvity. Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury. 2011. Vyp. 2. S. 258 – 267. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2011_2_36 (data zvernennia 26.03.2024).
 104. My perezhyly. Tekhniky vidnovlennia dlia simei viiskovykh, tsyvilnykh ta ditei: prakt. posib. dlia vnutrishno peremishchenykh osib, demobilizovanykh ta yikhnikh simei. Psykholohichna kryzova sluzhba HO «UAFPNPP», Posolstvo Spoluchenoho korolivstva Velykoi Brytanii ta Pivnichnoi Irlandii v Ukraini ; [avt.- uklad. H. Tsyhanenko, O. Masyk, O. Hryhorieva ta in.]. Dnipro: Seredniak T.K., 2019. 98 s.
 105. Na Kirovohradshchyni dity zarobyly tvorchistiu hroshi ta peredaly yikh na ZSU. Hrechka : [sait]. URL : https://gre4ka.info/suspilstvo/70428-na-kirovohradshchyni-dity-zarobyly-tvorchistiu-hroshi-ta-peredaly-ikh-na-zsu/ (data zvernennia 26.03.2024).
 106. Na svoiemu mistsi: dity Ukrainy zbyraiut hroshi dlia ZSU hraiuchy v shakhy ta shashky. Ministerstvo osvity ta nauky Ukrainy : [sait]. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/na-svoyemu-misci-diti-ukrayini-zbirayut-groshi-dlya-zsu-grayuchi-v-shahi-ta-shashki (data zvernennia 26.03.2024).
 107. Neiv K. Novitni tendentsii suchasnoi shkilnoi pedahohiky. Osvita.ua : [sait]. URL : https://osvita.ua/school/method/technol/44008/ (data zvernennia 26.03.2024).
 108. Nemchenko S. Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky kerivnyka zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu do refleksyvnoho upravlinnia u pedahohichnykh universytetakh: monohrafiia. Berdiansk: vydavets Tkachuk O. V., 2017. 408 s.
 109. Nidziieva V. Vplyv orhanizatsiinoi kultury na diialnist zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti. 2015. # 8. S. 23 – 27.
 110. Nidziieva V. Systemnyi pidkhid u doslidzhenni ta praktytsi upravlinnia orhanizatsiinoiu kulturoiu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. Pedahohichnyi protses : teoriia i praktyka. 2015. Vyp. 5 – 6. S. 58 – 62.
 111. Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. URL : https://bit.ly/2Ihjmj6 (data zvernennia 17.05.2020).
 112. Onats O. Zmist subiektnoi partnerskoi vzaiemodii v realizatsii derzhavno-hromadskoho upravlinnia zakladamy osvity. Problemy suchasnoho pidruchnyka: navchalno-metodychne zabezpechennia osvitnoho protsesu v umovakh voiennoho chasu: zbirnyk materialiv dopovidei. Kyiv : Pedahohichna dumka, 2023. _S. 53 – 56. URL : https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2023/12/PSP_tezy_2023-1.pdf (data zvernennia 27.03.2024).
 113. Onats O. Problemy i perspektyvy derzhavno-hromadskoho upravlinnia zakladamy zahalnoi serednoi osvity v umovakh detsentralizatsii vlady na zasadakh partnerskoi vzaiemodii. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti. 2021. # 4 (83). IV kvartal. S. 27 – 34. URL : https://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2021/4/IOD_4(83)-30_12-27-34.pdf (data zvernennia 27.03.2024).
 114. Onats O., Kalinina L. Naiistotnishi naukovi rezultaty, dosiahnuti v khodi provedennia doslidzhennia u 2022 rotsi. Anotovani rezultaty naukovo-doslidnoi roboty Instytutu pedahohiky za 2022 rik. Kyiv : Instytut pedahohiky NAPN Ukrainy : Pedahohichna dumka, 2022. S. 177 – 179. URL : https://lib.iitta.gov.ua/733986/1/Anotovani-rezultaty-za-2022-rik-2.pdf (data zvernennia 27.03.2024).
 115. Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy : zb. materialiv. Uporiadnyk N. Vasylieva. Poltava : POIPPO, 2021. 65 s.
 116. Osvita v realiiakh viiny: oriientyry mizhnarodnoi spilnoty : ohliadove vydannia. Lokshyna O., Hlushko O., Dzhurylo A., Kravchenko S., Maksymenko O., Nikolska N., Shparyk O; Nats. akad. ped. nauk, In-t pedahohiky NAPN Ukrainy. Kyiv : Ped. dumka, 2022. 66 s. DOI https://doi.org/10.32405/978-966-644-614-8-2022-55.
 117.  Osvita v umovakh voiennoho stanu: vyklyky, rozvytok, povoienni perspektyvy : informatsiino-analitychnyi zbirnyk. Instytut osvitnoi analityky ; MON Ukrainy. Kyiv, 2023. 64 s. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2023/22.08.2023/Inform-analytic.zbirn-Osvita.v.umovah.voyennogo.stanu-vykl.rozv.povoyen.perspekt.22.08.2023.pdf (data zvernennia 27.03.2024).
 118. Osvita Ukrainy v umovakh voiennoho stanu. Innovatsiina ta proiektna diialnist : naukovo-metodychnyi zbirnyk. Zah. red. S. Shkarleta. Kyiv ; Chernivtsi : Bukrek, 2022. 140 s. URL : http://surl.li/csrzo (data zvernennia 26.03.2024).
 119. Osvita Ukrainy v umovakh voiennoho stanu: upravlinnia, tsyfrovizatsiia, yevrointehratsiini aspekty : zbirnyk tez dopovidei IV Mizhnarodnoi nauk.-praktych. konf. (naukove elektronne vydannia), 25 zhovt. 2022 r. Kyiv : DNU «Instytut osvitnoi analityky», 2022. 360 s. URL : https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/book-of-abstracts_ssi-iea_2022.pdf (data zvernennia 27.03.2024).
 120. Osvitni vtraty: pidkhody do vymiriuvannia ta kompensatsii. Cedos : [sait]. URL : https://cedos.org.ua/researches/osvitni-vtraty-pidhody-do-vymiryuvannya-ta-kompensacziyi (data zvernennia 27.03.2024).
 121. Osvitnii napriamok. Ukrainska posmishka : [sait]. URL : https://ukrainiansmile.org/education (data zvernennia 29.03.2024).
 122. Osoblyvosti orhanizatsii 2022/23 navchalnoho roku. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : [sait]. URL : http://surl.li/cnrgf (data zvernennia 27.03.2024).
 123. Panchenko O. Turbulentnist myslennia v strukturi informatsiino-psykholohichnoi bezpeky osobystosti. Psykholohiia i osobystist. 2019. # 1 (15). S. 35 – 53.
 124. PVK «Redan» vzhe v Odesi: chym nebezpechna nova subkultura, yaka pryishla do nas iz Rosii. 048 Sait m. Odesa [sait]. URL : https://www.048.ua/ru/news/3555366/cvk-redan-uze-v-odesse-cem-opasna-novaa-subkultura-prisedsaa-k-nam-iz-rossii (data zvernennia 25.03.2024).
 125. Pletka O. Psykhosotsialna pidtrymka pidlitkiv, shcho perezhyly strakhittia viiny : metod. posib. Kyiv : Tsentr readaptatsii ta reabilitatsii «YaRMIZ», 2022. 54 s.
 126. Pidhorna A. Vplyv dopovnenoi realnosti na rozvytok tvorchykh zdibnostei uchniv. AR Book. URL : https://arbook.info/vpliv-dopovnenoyi-realnosti-na-rozvitok-tvorchih-zdibnostej-uchniv/ (data zvernennia 07.12.2023).
 127. Pidtrymka vidnovlennia uchniv u nadzvychainykh sytuatsiiakh: navchalno-metodychnyi posibnyk. Yon-Khokon Shults, Khelen Norhaim, Sonia Homez, Aneliz Oliz ; Arktychnyi universytet Norvehii (Department of Education, University of Tromsø, the Arctic University of Norway), «Norwegian Refugee Council», Oslo, Norvehiia. Kyiv, 2023. 36 s.
 128. Pozashkilna osvita – problemy, propozytsii ta novi formaty roboty. Osvitnii ombudsmen Ukrainy : [sait]. URL :  https://eo.gov.ua/pozashkilna-osvita-problemy-propozytsii-ta-novi-formaty-roboty/2023/09/19/ (data zvernennia 23.11.23).
 129. Polovchenia A. Zabezpechennia pryntsypu avtonomii zakladiv vyshchoi osvity: administratyvno-pravovyi aspekt. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2019. # 8. S. 96 – 99.
 130. Polozhennia pro praktychnu pidhotovku zdobuvachiv fakhovoi peredvyshchoi osvity : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 2 travnia 2023 r. # 510. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1055-23#Text (data zvernennia 27.03.2024).
 131. Poliuvannia na ditei u sotsmerezhakh: yak pratsiuiut «hrupy smerti» i khto nymy keruie. RBK-Ukrayna : [informatsiinyi portal]. URL : https://www.rbc.ua/ukr/styler/ohota-detey-sotssetyah-rabotayut-gruppy-smerti-1615534242.html (data zvernennia 28.03.2024).
 132. Popovych L. Derzhavno-hromadska partnerska vzaiemodiia v upravlinni zakladamy zahalnoi serednoi osvity. Pedahohichnyi almanakh. 2023. Vyp. 54. S. 166-175. URL: https://lib.iitta.gov.ua/738852 (data zvernennia 27.03.2024).
 133. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy pro osvitu shchodo orhanizatsii inkliuzyvnoho navchannia : Zakon Ukrainy vid 05.06.2014 r. # 1324-VII. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-18#Text (data zvernennia 23.03.2024).
 134. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo derzhavnykh harantii v umovakh voiennoho stanu, nadzvychainoi sytuatsii abo nadzvychainoho stanu : Zakon Ukrainy vid 15.03.2022 r. # 2126-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20#Text (data zvernennia: 13.02.2024).
 135. Pro vnesennia zmin do deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy shchodo orhanizatsii navchannia osib z osoblyvymy osvitnimy potrebamy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 lypnia 2021 # 765. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765-2021-%D0%BF#Text (data zvernennia 27.03.2024).
 136. Pro vnesennia zmin do Polozhennia pro inkliuzyvno-resursnyi tsentr : Postanova KMU vid 29.04.2022 # 493. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2022-%D0%BF#Text (data zvernennia 28.03.2024).
 137. Pro vnesennia zmin do poriadkiv, zatverdzhenykh postanovamy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 kvitnia 2019 r. # 530 i vid 15 veresnia 2021 r. # 957: postanova KMU vid 26 kvitnia 2022 r. # 483. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2022-%D0%BF#Text (data zvernennia 28.03.2024).
 138. Pro vnesennia zmin do postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy z pytan diialnosti spetsialnykh zakladiv zahalnoi serednoi osvity : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.08.2022 r. # 979. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2022-%D0%BF#Text (data zvernennia 28.03.2024).
 139. Pro vnesennia zminy do statti 51 Zakonu Ukrainy «Pro povnu zahalnu seredniu osvitu» shchodo pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv u pytanni nadannia psykholohichnoi pidtrymky uchasnykam osvitnoho protsesu : zakon Ukrainy vid 11.04.2023 roku # 3051-IX. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3051-20#Text (data zvernennia 23.03.2024).
 140. Pro deiaki pytannia derzhavnykh standartiv povnoi zahalnoi serednoi osvity : postanova KMU vid 30.09.2020 r. # 898. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text (data zvernennia 23.03.2024).
 141. Pro deiaki pytannia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia v zakladakh osvity Ukrainy ta vyznannia takym, shcho vtratyv chynnist, nakazu Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16.06.2015 # 641 : Nakaz MON Ukrainy vid 06.06.2022 # 527. DNU Instytut modernizatsii zmistu osvity : [sait]. URL : http://surl.li/cfdpm (data zvernennia 23.03.2024).
 142. Pro deiaki pytannia orhanizatsii zdobuttia zahalnoi serednoi osvity ta osvitnoho protsesu v umovakh voiennoho stanu v Ukraini : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 28.03.2022 # 274. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0274729-22#Text (data zvernennia 26.03.2024).
 143. Pro doshkilnu osvitu : Zakon Ukrainy. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text (data zvernennia 10.03.2024).
 144. Pro zabezpechennia psykholohichnoho suprovodu uchasnykiv osvitnoho protsesu v umovakh voiennoho stanu v Ukraini : lyst MON Ukrainy vid 29.03.2022 # 1/3737-22. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : [sait]. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini (data zvernennia 11.02.2023).
 145. Pro zahalnonatsionalnu khvylynu movchannia za zahyblymy vnaslidok zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 16.03.2022 # 143/2022. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143/2022#Text (data zvernennia 28.03.2024).
 146. Pro zatverdzhennia Bazovoho komponenta doshkilnoi osvity (Derzhavnoho standartu doshkilnoi osvity) nova redaktsiia : Nakaz MON Ukrainy vid 12.01.2021 roku # 33. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf (data zvernennia 04.12.2023).
 147. Pro zatverdzhennia Derzhavnoho standartu pochatkovoi osvity postanova KMU vid vid 21.02.2018 roku # 87. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#n12 (data zvernennia 23.03.2024).
 148. Pro zatverdzhennia dorozhnoi karty implementatsii statti 7 Zakonu Ukrainy «Pro osvitu» v zakladakh zahalnoi serednoi osvity na 2019-2023 roky vid 27.03.2019 roku # 399. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : [sait]. URL : https://cutt.ly/AuSbjs (data zvernennia 23.03.2024).
 149. Pro zatverdzhennia planu zakhodiv na 2023-2024 roky z realizatsii Natsionalnoi stratehii iz stvorennia bezbariernoho prostoru v Ukraini na period do 2030 roku : Rozporiadzhennia KMU vid 25.04.2023 # 372-r. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/372-2023-%D1%80#Text (data zvernennia 28.03.2024).
 150. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro atestatsiiu pedahohichnykh pratsivnykiv : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 09.09.2022 r. # 805. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : [sait]. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-atestaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv  (data zvernennia 26.03.2024).
 151. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia : Nakaz MON Ukrainy vid 25.04.2013 #466 (iz zminamy, vnesenymy zghidno z nakazamy Ministerstva osvity i nauky # 660 vid 01.06.2013, # 761 vid 14.07.2015, #1115 vid 08.09.2020). Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (data zvernennia 27.03.2024).
 152. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro inkliuzyvno-resursnyi tsentr : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12 lypnia 2017 r. # 545 (Zi zminamy, vnesenymy zghidno z Postanovamy KM # 617 vid 22.08.2018, # 983 vid 21.10.2020, # 765 vid 21.07.2021, # 493 vid 29.04.2022, # 979 vid 30.08.2022). Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF#Text (data zvernennia 27.03.2024).
 153. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu roboty z okhorony pratsi ta bezpeky zhyttiediialnosti uchasnykiv osvitnoho protsesu v ustanovakh i zakladakh osvity : nakaz Ministerstva nauky i osvity Ukrainy vid 26.12.2017 # 1669. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text (data zvernennia 27.03.2024).
 154. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro spetsialnu shkolu ta Polozhennia pro navchalno-reabilitatsiinyi tsentr : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 bereznia 2019 r. # 221. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2019-%D0%BF#Text (data zvernennia: 06.12.2023).
 155. Pro zatverdzhennia Poriadku orhanizatsii inkliuzyvnoho navchannia u zakladakh doshkilnoi osvity : Postanova KMU vid 10.04.2019 # 530. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text (data zvernennia 27.03.2024).
 156. Pro zatverdzhennia Poriadku orhanizatsii inkliuzyvnoho navchannia u zakladakh zahalnoi serednoi osvity : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15 veresnia 2021 r. # 957. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF#Text (data zvernennia 27.03.2024).
 157. Pro zatverdzhennia Prymirnoho polozhennia pro komandu psykholoho-pedahohichnoho suprovodu dytyny z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v zakladi zahalnoi serednoi ta doshkilnoi osvity : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 08.06.2018 # 609. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0609729-18#Text (data zvernennia 26.03.2024).
 158. Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu «Vykhovatel zakladu doshkilnoi osvity» : nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy vid 19.10.2021 roku # 755-21. Osvita.ua : [sait]. URL : https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/84885/ (data zvernennia 30.08.2023).
 159. Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu za profesiiamy «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel z pochatkovoi osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)» : nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy vid 23.12.2020 roku # 2736-20. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text (data zvernennia 28.03.2024).
 160. Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu «Kerivnyk (dyrektor) zakladu zahalnoi serednoi osvity» : nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy vid 17.09.2021 roku # 568-21. Osvita.ua : [sait]. URL : https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/84426/ (data zvernennia 30.08.2023).
 161. Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu «Kerivnyk (dyrektor) zakladu doshkilnoi osvity» : nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy vid 28.09.2021 roku # 620-21. Osvita.ua : [sait]. URL : https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/84886/ (data zvernennia 30.08.2023).
 162. Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu «Praktychnyi psykholoh zakladu osvity» : Lyst MON Ukrainy vid 30.11.2020 roku # 6/1427. Osvita.ua : [sait]. URL : https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/77702/ (data zvernennia 28.03.2024).
 163. Pro zatverdzhennia Sanitarnoho rehlamentu dlia doshkilnykh navchalnykh zakladiv : nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 24.03.2016 # 234. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text (data zvernennia 11.02.2024).
 164. Pro zatverdzhennia Sanitarnoho rehlamentu dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity : nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 25.09.2020 # 2205. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text (data zvernennia 11.02.2024).
 165. Pro zatverdzhennia typovoi osvitnoi prohramy spetsialnykh zakladiv zahalnoi serednoi osvity I stupenia dlia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy : Nakaz MON Ukrainy vid 25.06.2018 r. #693. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : [sait]. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami (data zvernennia 26.03.2024).
 166. Pro zatverdzhennia typovoi osvitnoi prohramy dlia 5-9 klasiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity : Nakaz MON Ukrainy vid 19.02.21 #235. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0235729-21#Text (data zvernennia 28.03.2024).
 167. Pro zatverdzhennia Ukazu Prezydenta Ukrainy «Pro prodovzhennia stroku dii voiennoho stanu v Ukraini» : Zakon Ukrainy vid 08.11.2023 r. # 3429-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3429-20#Text (data zvernennia 13.02.2024).
 168. Pro instruktyvno-metodychni rekomendatsii shchodo orhanizatsii osvitnoho protsesu ta vykladannia navchalnykh predmetiv/intehrovanykh kursiv u zakladakh zahalnoi serednoi osvity u 2022/2023 navchalnomu rotsi : lyst MON # 1/9530-22 vid 19.08.22 roku. Osvita.ua : [sait]. URL : https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/87596/ (data zvernennia 23.03.2024).
 169. Pro metodychni rekomendatsii «Persha psykholohichna dopomoha. Alhorytm dii : Lyst MONU vid 04.04.2022 r. # 1/3872-22. DNU Instytut modernizatsii zmistu osvity : [sait]. URL : https://imzo.gov.ua/2022/04/07/lyst-mon-vid-04-04-2022-1-3872-22-pro-metodychni-rekomendatsii-persha-psykholohichna-dopomoha-alhorytm-diy/ (data zvernennia 25.03.2024).
 170. Pro okremi pytannia diialnosti zakladiv doshkilnoi osvity u 2022/2023 navchalnomu rotsi : Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 27.07.2022 #1/8504-22. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : [sait]. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-okremi-pitannya-diyalnosti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-20222023-navchalnomu-roci  (data zvernennia 26.03.2024).
 171. Pro okremi pytannia diialnosti zakladiv doshkilnoi osvity u 2023/2024 navchalnomu rotsi : metodychni rekomendatsii shchodo diialnosti zakladiv doshkilnoi osvity u 2023/2024 navchalnomu rotsi : lyst vid 21.08.2023 #1/12490-23. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/64e/462/3ba/64e4623bad9ac145595619.pdf (data zvernennia : 13.02.2024).
 172. Pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy u 2023/2024 navchalnomu rotsi : Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 31.08.2023 # 1/13094-23. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : [sait]. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-20232024-navchalnomu-roci (data zvernennia 25.03.2024).
 173. Pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy u 2022/2023 navchalnomu rotsi : Lyst MONU vid 06.09.2022 #1/10258-22. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : [sait]. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-20222023-navchalnomu-roci (data zvernennia 25.03.2024).
 174. Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 # 2145-VIII. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (data zvernennia 27.03.2024).
 175. Pro osnovni zasady zabezpechennia kiberbezpeky Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 01.01.2024 # 2163- VIII. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text (data zvernennia 27.03.2024).
 176. Pro povnu zahalnu seredniu osvitu : Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2020. # 31. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (data zvernennia 23.03.2024).
 177. Pro rekomendatsii dlia pratsivnykiv zakladiv doshkilnoi osvity na period dii voiennoho stanu v Ukraini : Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 02.04.2022 #1/3845-22. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : [sait]. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-dlya-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-na-period-diyi-voyennogo-stanu-v-ukrayini (data zvernennia 26.03.2024).
 178. Pro robotu inkliuzyvno-resursnykh tsentriv ta orhanizatsiiu osvitnoho protsesu dlia osib z osoblyvymy osvitnimy potrebamy u period voiennoho stanu : Lyst MON vid 28.03.22 r. # 1/3710-22. Osvita.ua : [sait]. URL : https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86391/ (data zvernennia 25.03.2024).
 179. Pro skhvalennia Kontseptsii bezpeky zakladiv osvity : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 kvitnia 2023 r. # 301-r. Verkhovna Rada Ukrainy : [sait]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-%D1%80#Text (data zvernennia 20.08.2023).
 180. Pro utvorennia robochoi hrupy : Nakaz MON Ukrainy vid 06 zhovtnia 2023 roku # 1211. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : [sait]. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi5 (data zvernennia 20.08.2023).
 181. Prokopenko A., Rohova T.Upravlinnia v suchasnii systemi osvity. Kharkiv : Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni H. S. Skovorody, 2013. 311 s.
 182. Profesiina oriientatsiia u Novii ukrainskii shkoli. 2020 (u mezhakh Prohramy YeS EU4Skills). URL : http://surl.li/bggiq (data zvernennia 25.03.2024).
 183. Prokhorenko L. Nauka i osvita v umovakh viiny : Instytut spetsialnoi pedahohiky i psykholohii imeni Mykoly Yarmachenka NAPN Ukrainy. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy. 2022. # 4 (1). S. 1 – 6. URL : https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4133 (data zvernennia 28.03.2024).
 184. Psykhichne zdorovia ta psykhosotsialna pidtrymka. Tovarystvo Chervonoho Khresta Ukrainy : [sait]. URL : https://redcross.org.ua/mhpss/ (Data zvernennia 11.02.2024).
 185. Psykholohichna samodopomoha pid chas viiny. Resursna psykholohiia ta psykhoterapiia : [sait]. URL : https://arpp.com.ua/blog/psychological-self-help-during-the-war/ (data zvernennia 28.03.2024).
 186. Radkevych V. Rol profesiinoi osvity v realizatsii tsilei staloho rozvytku suspilstva. Profesiina osvita. 2019. # 1. S. 5 – 9.
 187. Radkevych V., Luzan P., Pashchenko T. Fakhova peredvyshcha osvita: analitychnyi ohliad efektyvnosti. Visnyk natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy. 2022. # 4 (2). DOI : https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4209.
 188. Rehionalni osvitni proiekty KVNZ «Kharkivska akademiia neperervnoi osvity» na 2023 rik. KVNZ «KhANO» : [sait]. URL : http://surl.li/samrb (data zvernennia 28.03.2024).
 189. Reznikova O. Pidsumky Vsesvitnoho ekonomichnoho forumu v Davosi v konteksti udoskonalennia protsesiv hlobalnoho upravlinnia: vysnovky dlia Ukrainy. Analitychna zapyska. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen : [sait]. URL : https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosini/pidsumki-vsesvitnogo-ekonomichnogo-forumu-v-davosi-v-konteksti  (data zvernennia 26.03.2024).
 190. Rekomendatsii shchodo orhanizatsii osvitnoho protsesu. Ministerstvo osvity i nauky : [sait]. 2023. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu (data zvernennia 28.03.2024).
 191. Rekomendatsii shchodo orhanizatsii prohram z nadoluzhennia osvitnikh vtrat. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy ; Dytiachyi fond OON (YuNISEF). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2023/07/31/Unicef.Immidiate.actions.frame.proofreading.ua.1-31.07.2023.pdf (data zvernennia 28.03.2024).
 192. Roiz S. Stresostiike dytynoznavstvo. Tsentr profesiinoho rozvytku «Osvitnia traiektoriia» Dniprovskoi miskoi rady : [sait]. URL : https://otd.dniprorada.gov.ua/stresostiyke-dytynoznavstvo/ (data zvernennia 28.03.2024).
 193. Romaniuk S. Avtonomiia zakladu osvity – forma menedzhmentu dlia pidvyshchennia yikh efektyvnosti. Pedahohichnyi poshuk. 2022. # 3 S. 20 – 23.
 194. Rukovodstvu po zashchyte shkol y unyversytetov ot yspolzovanyia v voennыkh tseliakh v khode vooruzhennoho konflykta. Hlobalnaia koalytsyia po zashchyte uchebnыkh zavedenyi ot napadenyi. UNESCO. 2015. 34 s.
 195. Savinova N., Borulko D., Berehova M. Informatsiini tekhnolohii ta tekhnichni zasoby korektsiinoho navchannia : navch.-metod. posib. Mykolaiv: vydavets Torubara V.V., 2019. 173 s.
 196. Savchenko O. Osobystisno-oriientovana pidhotovka maibutnoho vchytelia. Pedahohichna hazeta. 2001. #7. S.1.
 197. Saukh I. Kreatyvnist yak osoblyvyi fenomen suchasnoho osvitnoho protsesu. Problemy suchasnoho pidruchnyka : navchalno-metodychne zabezpechennia osvitnoho protsesu v umovakh voiennoho chasu ta povoiennoho vidnovlennia : zb. tez dopovidei. Holov. red. O. Topuzov. Kyiv : Pedahohichna dumka, 2023. S. 270 – 274.
 198. Serhiienko I., Biloskurskyi O. Chy potribna reklama na telebachenni pid chas viiny? Detektor Media : [sait]. URL : https://detector.media/blogs/article/198493/2022-04-20-chy-potribna-reklamana-telebachenni-pid-chas-viyny/ (data zvernennia 29.03.2024).
 199. Sydorenko V., Hedzyk A. Kontseptualni polozhennia profesiino-hrafichnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv tekhnolohii. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity. 2011. # 11 – 12. S. 26 – 29.
 200. Syzon V. Zarubizhnyi dosvid upravlinnia osvitoiu na mistsevomu rivni. Ekspert: paradyhmy yurydychnykh nauk i derzhavnoho upravlinnia. 2019. T. # 4 (6). S. 209 – 219. URL : https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-4(6)-209-219 (data zvernennia 06.12.2023).
 201. Slovnyk Internet-zahroz. Bezpechnyi internet : [sait]. URL : http://bespekain.blogspot.com/p/blog-page_12.html (data zvernennia 25.03.2024).
 202. Solopova N., Luskunchyk. Khrestomatiia dlia ditei doshkilnoho viku «BEBIBUK». Kyiv ; Kramatorsk , 2023. S. 24 – 28.
 203. Sorochan T. Antykryzovi porady kerivnykovi navchalnoho zakladu. Semantic Scholar : [sait]. URL : http://surl.li/sazva (data zvernennia 10.01.2023).
 204. Spivakovska Ye. Problemy pidhotovky maibutnoho vchytelia-humanitariia do profesiinoi diialnosti u polisubiektnomu navchalnomu seredovyshchi. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Pedahohika. 2013. # 2. S. 62 – 67.
 205. Steshenko V. Vyznachennia vyrobnychykh funktsii, typovykh zadach diialnosti ta profesiinykh umin vchytelia na osnovi predmetno-funktsionalnoho pidkhodu. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity : zb. nauk. prats. Za red. L. Tovazhnianskoho, O. Romanovskoho. Vyp. # 4 (47). Kharkiv : NTU «KhPI», 2015. S. 310 – 317.
 206. Stolychna osvita: yakist v umovakh voiennoho stanu. Poradnyk IV. Z dosvidu roboty osvitian mista Kyieva : navch.-metod. posib. U 2-kh ch. Uporiad.: Fidanian O., Voitsekhivskyi M., Didur O. Kyiv : Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka, 2023. Ch. 1. 664 s. URL : https://drive.google.com/file/d/1Et-AY_50Vbz0tG0UADHlg1jB4cZbHRZc/view ; Ch. 2. 416 s. URL : https://drive.google.com/file/d/1olwY8tMT3febemiDswTyLiHlvgeta5-Z/view.
 207. Stres pid chas viiny. Resursna psykholohiia ta psykhoterapiia : [sait]. URL : https://arpp.com.ua/blog/stress-during-the-war/ (data zvernennia 29.03.2024).
 208. Sudovo-yurydychna hazeta Ukrainy : [sait]. URL : https://sud.ua/ (data zvernennia 29.03.2024).
 209. Surovtseva R. Teoriia i praktyka rozvytku pedahohichnykh innovatsii u druhii polovyni XX – na pochatku XXI stolit : monohrafiia. Kramatorsk, 2007. 719 s.
 210. Suchasna vyshcha shkola: psykholoho-pedahohichnyi aspekt : monohrafiia. Za red. N. Nychkalo. Kyiv : VIPOL, 1999. 450 s.
 211. Tereshchenko L. Pidvyshchuiemo riven stresostiikosti ditei. Praktychnyi psykholoh: Shkola : shchomisiachnyi spetsializovanyi zhurnal. 2014. # 8. S. 25 – 35.
 212. Transformatsiia modelei upravlinnia osvitoiu v terytorialnykh hromadakh: stan, problemy, perspektyvy : kolektyvna monohrafiia. Za zah.red. Kliasen N., Pushkarova T. Kyiv : TOV NVP «Rostok A.V.T.», 2022. 428 s.
 213. Upravlinnia systemoiu osvity terytorialnykh hromad: dosvid krain Vyshehradskoi chetvirky dlia Ukrainy: metodychnyi posibnyk iz zbirkoiu krashchykh praktyk. A. Kavunets, A. Lanova, O. Humenna, O. Chernii, R. Sharleia, L. Hrehurkova, L. Odor, L. Lakatosh, Sh. Kolesh, E. Burash. Vinnytsia: TOV «Tvory», 2018. 120 s.
 214. Fenomen innovatsii: osvita, suspilstvo, kultura : monohrafiia. Za red. V. Kremenia. Kyiv : Pedahohichna dumka, 2008. 472 s.
 215. Khorzhevska I. Profesionalizm ta profesiinyi rozvytok osobystosti. Nauka i osvita. 2016. # 11. S. 55 – 60. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/articles/2016-11-doc/2016-11-st9 (data zvernennia 29.03.2024).
 216. Tsili staloho rozvytku. Vikipediia : vilna entsyklopediia. URL : http://surl.li/sbhpw (data zvernennia 29.03.2024).
 217. Tsilisna polityka u shkolakh pro bezpechne onlain-seredovyshche dlia ditei: mriia chy realnist? Rol osvitnikh zakladiv ta vchyteliv u formuvanni bezpechnoho internetu. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : [sait]. URL : http://surl.li/sbhsv (data zvernennia 29.03.2024).
 218. Chaban O., Khaustova O., Zhabenko O. Sytuatsiina sotsiokulturna tryvoha: suchasni provokatsii ta psykhosomatychni rozviazannia. NeiroNEWS: psykholohiia ta neiropsykhiatriia : [sait]. 2010. # 4 (23). S.10 – 15. URL : http://surl.li/sbhvl (data zvernennia 29.03.2024).
 219. Chyzhevskyi B. Derzhavno-hromadske upravlinnia zakladiv zahalnoi serednoi osvity na zasadakh partnerskoi vzaiemodii (sotsialno‐pravovyi aspekt). Visnyk pisliadyplomnoi osvity. Seriia «Pedahohichni nauky». 2022. # 21 (50). S. 268 – 294. URL: https://lib.iitta.gov.ua/733454/ (data zvernennia 29.03.2024).
 220. Shatov A. V. Stan invalidnosti z dytynstva v Ukraini u 2000 r. Visn. sots. hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia  Ukrainy. 2001. # 3. S. 5 – 11.
 221. Shuldyk A. Efektyvnist upravlinskoi diialnosti kerivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv : navch.-metod. posib. Uman: PP Zhovtyi, 2015. 225 s.
 222. Shchodo zabezpechennia osvity osib z osoblyvymy osvitnimy potrebamy : Lyst MONU vid 15.06.2022 roku # 1/6435-22. Znaishov. Uchniam. Batkam. Vchyteliam : [sait]. URL : https://znayshov.com/News/Details/shchodo_zabezpechennia_osvity_osib_z_osoblyvymy_osvitnimy_potrebamy (data zvernennia 25.03.2024).
 223. Shchodo komunikatsii z ditmy doshkilnoho viku z rodyn uchasnykiv OOS/ATO, vnutrishno peremishchenykh osib ta orhanizatsii vzaiemodii z yikhnimy batkamy : lyst MON Ukrainy vid 12.12.2019 # 1/9-766. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : [sait]. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-komunikaciyi-z-ditmi-doshkilnogo-viku-z-rodin-uchasnikiv-oosato-vnutrishno-peremishenih-osib-ta-organizaciyi-vzayemodiyi-z-yihnimi-batkami (data zvernennia 10.02.2023).
 224. Shchodo metodychnykh rekomendatsii do onovlenoho Bazovoho komponenta doshkilnoi osvity : lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16.03.2021 # 1/9-148. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : [sait]. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-do-onovlenogo-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti (data zvernennia 29.03.2024).
 225. Shchodo orhanizatsii vykhovnoho protsesu v zakladakh osvity u 2023/2024 navchalnomu rotsi : Lyst MON Ukrainy vid 24 serpnia 2023 r. # 1/12702-23. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : [sait]. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-vihovnogo-procesu-v-zakladah-osviti-u-20232024-navchalnomu-roci (data zvernennia 25.03.2024).
 226. Yurchuk I. Osvitni vtraty: shcho robyty y kudy rukhatys ukrainskii osviti. Znaishov. Uchniam. Batkam. Vchyteliam : [sait]. URL : https://znayshov.com/News/Details/osvitni_vtraty_shcho_robyty_Y_kudy_rukhatys_ukrainskii_osviti (data zvernennia 29.03.2024).
 227. Yak kompensuvaty «osvitni vtraty»: rekomendatsii dlia orhaniv vlady, zasnovnykiv i dyrektoriv zakladiv osvity. Derzhavna sluzhba yakosti osvity Ukrainy : [sait]. URL : https://sqe.gov.ua/yak-kompensuvati-osvitni-vtrati-rek/ (data zvernennia 29.03.2024).
 228. Yak orhanizuvaty robotu z uchniamy ta yikh psykholohichnu pidtrymku v umovakh viiny: rekomendatsii Derzhavnoi sluzhby yakosti osvity. Derzhavna sluzhba yakosti osvity Ukrainy : [sait]. URL : https://sqe.gov.ua/yak-organizuvati-robotu-z-uchnyami-ta-ikh-p/ (data zvernennia 29.03.2024).
 229. Yak osvitni vtraty vplynut na ekonomiku Ukrainy. Osvitnii ombudsmen Ukrainy : [sait]. 2022. URL: https://eo.gov.ua/yak-osvitni-vtraty-vplynut-na-ekonomiku-ukrainy/2022/06/10 (data zvernennia 05.12.2023).
 230. Yak finansova avtonomiia zakladiv osvity vplyvaie na yakist osvity ta zbir koshtiv z batkiv. Osvitnii ombudsmen Ukrainy : [sait]. 2021. URL: https://eo.gov.ua/yak-finansova-avtonomiia-zakladiv-osvity-vplyvaie-na-iakist-osvity-ta-zbir-koshtiv-iz-batkiv/2021/12/20/ (data zvernennia 29.03.2024).
 231. Yakymenko S., Pidlepian N. Zaprovadzhennia modeli upravlinnia osvitoiu na rivni terytorialnoi hromady. Visnyk Dniprovskoi akademii neperervnoi osvity «Publichne upravlinnia ta administruvannia». 2022. # 2 (3). S. 14 – 19.
 232. Yanenko Ya.V. Suchasni reklamni komunikatsii yak chynnyk sotsializatsii. Monohrafiia. Sumy: SumDU, 2018. 300 s.

 

 

© Donetsk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, 2024

© Authors of the presented abstracts, 2024