Абизов Вадим Євгенович
завідувач кафедри управління та адміністрування, кандидат політичних наук, доцент
Колган Тетяна Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління та адміністрування
Бобилева Яна В’ячеславівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Напрями науково-дослідної роботи кафедри управління та адміністрування

Наукова тема кафедри – «Професійний розвиток менеджерів освіти в умовах децентралізації та автономізації системи освіти»

Підпроблема провідної теми – «Теоретико-методологічні основи дослідження загальних та професійних компетентностей освітніх менеджерів»

Актуальність теми обумовлена процесом реформування сучасної української освіти, створенням нових можливостей із розвитку освітнього менеджменту школи як відкритої системи, що потребує переконливого та перспективного позиціонування в умовах децентралізації. У таких умовах значно зростає роль кваліфікованого менеджера освіти як ефективного сучасного управлінця зі сформованими професійними та загальними компетентностями.

Мета дослідження – розробка моделі формування та вдосконалення загальних та професійних компетентностей сучасного освітнього менеджера в умовах децентралізації та автономізації освіти.

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження:

 • визначити теоретико-методологічні основи дослідження загальних та професійних компетентностей освітніх менеджерів;
 • проаналізувати кількісні та якісні показники управлінської діяльності менеджерів закладів освіти територіальних громад;
 • сформувати індивідуальну траєкторію професійного розвитку освітнього менеджера в умовах децентралізації та автономізації системи освіти.

Об’єктом дослідження є процес становлення системи управління освітою в територіальних громадах.

Предметом дослідження є формування загальних та професійних компетентностей менеджерів освіти в умовах децентралізації та автономізації системи освіти.

Дослідження за змістом та структурою дозволяє використання широкого спектру дослідницьких методологій залежно від обраного напряму в межах загальної теми.

Серед методів, що використовуються членами кафедри в процесі науково-дослідної роботи, можна виділити такі: методи формальної логіки (аналіз, синтез, абстрагування, ідеалізація, узагальнення, дедукція, індукція, аналогія, екстраполяція, гіпотеза, компаративістика); діалектика; синергетика; моделювання; системний підхід; метод герменевтики; метод феноменології; метод спостережень; моделювання та проектування; семіотика та інші.

Перспективи та результати науково-дослідної роботи

Наукові заходи. Кафедрою спільно з департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Децентралізація системи управління освітою: зміни, виклики, практики» у форматі онлайн (24.11.2021 р.) За підсумками буде видана збірка матеріалів конференції та розіслані електронні сертифіката всім учасникам.

Наукова та науково-педагогічна співпраця. Під час підготовки та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Децентралізація системи управління освітою: зміни, виклики, практики» здійснювалося активне співробітництво з ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Волинським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти як співорганізаторами конференції. Співпраця з Університетом фінансів, бізнесу та підприємництва (Болгарія) та Ягеллонським університетом (Польща).

Участь у науково-практичних конференціях, форумах, виставках, симпозіумах, семінарах тощо. У 2021 році науково-педагогічні та педагогічні працівники кафедри взяли активну участь у 1 регіональному, 5 міжнародних, 2 всеукраїнських та міжрегіональних науково-практичних заходах, серед яких: виставки, семінари, науково-практичні конференції, (не)конференція EdCamp. Участь працівників кафедри підтверджена відповідними сертифікатами, тезами доповідей, подяками.

Публікаційна активність (індексування у бібліографічних та наукометричних базах даних). Станом на 01.01.2022 року всі науково-педагогічні працівники кафедри управління та адміністрування мають авторські профілі в Google Scholar та ORCID. У 2 науково-педагогічних працівників Індекс Гірша (h-index) дорівнює 1, у 1-го науково-педагогічного працівники – 2, ще у 1-го науково-педагогічного працівника – 3.

Участь в освітніх заходах, безкоштовних вебінарах про ресурси компанії Clarivate, цифрові інструменти Google та Microsoft для науковців. Науково-педагогічні та педагогічні працівники кафедри 2021 року пройшли вебінари від компанії Clarivate та отримали 4 сертифікати. Взяли участь у тренінгах Microsoft 2 працівники кафедри, за підсумками яких отримали статуси Certified Microsoft Innovative Educator, що підтверджено відповідними сертифікатами.

Публікації статей у періодичних наукових виданнях. За підсумками 2021 року науково-педагогічними працівниками кафедри в авторстві та співавторстві опубліковано 6 статей у періодичних наукових виданнях, зокрема дві наукові статті в зарубіжних виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз даних (Scopus, Web of Science), три наукові статті у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України та яким присвоєно категорію «Б», одна наукова стаття у зарубіжному виданні, яке включене до міжнародних науковометричних баз даних (крім РІНЦ).

Опубліковані навчальні посібники за результатами наукових досліджень. У звітному році науково-педагогічні та педагогічні працівники кафедри в авторстві та співавторстві підготували до видання один навчально-методичний посібник та 12 розділів навчально-методичних посібників за результатами наукових досліджень.

Експертно-аналітична діяльність з апробації та рецензування наукової, науково-методичної літератури. У 2021 році науково-педагогічними працівниками кафедри рецензовано 6 навчально-методичних посібників.

Стажування науково-педагогічних працівників. З метою виконання п. 23 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800, упродовж 2021 року науково-педагогічними працівниками кафедри взято участь у 10 заходах з підвищення кваліфікації загальним обсягом 648 годин, зокрема пройдено три зарубіжних наукових стажування обсягом по 180 годин кожне. Найбільш популярними темами для проходження підвищення кваліфікації (стажування) стали цифрові інструменти в освітній діяльності, інновації та вища освіта в європейському та світовому трендах, фандрайзинг та краудфандинг, академічна доброчесність та авторське право.

Напрями методичної роботи кафедри:

 • Робота з керівним складом ЗЗСО щодо впровадження Державного стандарту базової середньої освіти з урахуванням особливостей організації освітнього процесу під час воєнного стану;
 • Системні консультації для менеджерів освіти про організацію трудових відносин під час воєнного стану: правовий аспект;
 • Розробка та впровадження в освітній процес сучасного інноваційного начального контенту у вигляді підвищення кваліфікації (авторські курси, семінари, тренінги, вебінари, стажування тощо) з використанням цифрових технологій для забезпечення якісного навчання слухачів;
 • Запровадження системних міжкурсових занять із керівним складом закладів освіти Донецької області з актуальних тем розвитку освіти: Обласна творча лабораторія «Сучасні тренди в освіті» з 5 тематичних кластерів, Обласна управлінська майстерня «Менеджмент Нової української школи», Обласна школа консультанта ЦПРПП, Студія освітніх управлінців, щотижневий «День директора» та практикуми за побажанням слухачів;
 • Планова та системна робота над рекомендаціями щодо євроінтеграції освіти області, зокрема створення Єврохабів у ЗЗСО як моделі сучасної комунікації із закладами освіти ЄС;
 • Проведення навчально-методичних семінарів, нарад, тренінгів, вебінарів для керівників та співробітників органів управління освітою територіальних громад;
 • Створення геоінформаційної системи загальної середньої освіти (інтерактивна мапа закладів освіти Донецької області);
 • Участь у міжнародних моніторингових дослідженнях та моніторинг якості освіти регіону;
 • Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів, концепцій, положень тощо для закладів освіти Донецької області;
 • Підготовка та видання наукових та науково-методичних рекомендацій для системи освіти Донецької області, зокрема про організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану;
 • Надання адресної науково-методичної допомоги колективам закладів освіти, педагогам, методичним службам із низки актуальних питань у сфері управління освітою.

Проєкти, над якими працює кафедра протягом 2021-2022 років:

 • Упровадження інструменту SELFIE з метою самооцінювання використання цифрових технологій в закладі освіти;
 • Міжнародне дослідження «PISA – 2022»;
 • UPDATE 2021: литовсько-українській проєкт «Розробка системи дистанційного підвищення кваліфікації вчителів в школах Донецької та Луганської областей»;
 • Обласний проєкт «Успішний учитель – успішний випускник» для ЗЗСО, що розташовані вздовж лінії дотику;
 • Проєкт «Створення Центру сталого розвитку громад Донецької області» на базі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти:
 • Проєкт розвитку STEM-освіти в Донецькій області.

Сайт кафедри http://kmoippo.blogspot.com/